Everyday English

DETRESFA

DETRESFA Distress Phase

 

DETRESFA is the highest alert phase and is declared when there is confirmation of an aircraft’s distress, such as a crash or emergency situation.

 

During DETRESFA, SAR teams mobilize all available resources for rescue and recovery efforts to assist the aircraft and its occupants.

 

Distress phase is activated in next cases:


The fuel on board is considered to be exhausted, or to be insufficient to enable the aircraft to reach safety.


If information indicates or it is reasonably certain that the aircraft is going to or has made a forced landing.

Údobí tísně DETRESFA

 

Údobí DETRESFA je nejvyšší fází poplachu a vyhlašuje se v případě potvrzeného nouzového stavu letadla, například havárie nebo nouzové situace.

 

Během DETRESFA týmy SAR mobilizují všechny dostupné zdroje pro záchranné a vyprošťovací práce na pomoc letadlu a osobám na jeho palubě.

 

Údobí tísně se aktivuje v dalších případech:

 

Palivo na palubě je považováno za vyčerpané nebo za nedostatečné k tomu, aby letadlo mohlo dosáhnout bezpečí.


Pokud informace naznačují nebo je přiměřeně jisté, že letadlo se chystá k vynucenému přistání nebo že již přistálo.