všeobecné obchodní podmínky
VOP

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele David Chaluš,  se sídlem Praha – Smíchov 3167, Randova, PSČ 150 00, identifikační číslo: 74165399, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.leteckakomunikace.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Tyto obchodní podmínky zahrnují prodej hmotných výrobků či jiných nabízených hmotných částí (dále jen „zboží“) a prodej služeb (dále jen „služba“) v podobě individuálních a/nebo skupinových vzdělávacích činností s lektorem a to on-line (za použití elektronického spojení prodávajícího) a/nebo prezenčně v místě určeném prodávajícím vždy ve čase stanoveném prodávajícím. Dále k pojmu služba je zahrnut přístup kupujícího do on-line vzdělávacího portálu (dále jen „webová aplikace“) za podmínek stanovených prodávajícím.

  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží/službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a/nebo službě. Ceny zboží/služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží a služeb mohou být přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží nebo poskytování služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

  4. Pro objednání zboží a/nebo služeb vyplní kupující objednávkový formulář (dále také jako „prodejní formulář“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

   1. o objednávaném zboží a/nebo službě (kupující vybere ve formuláři),

   2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu (dále také jako „potvrzení nákupu“) je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “potvrzení nákupu“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, požadované služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  9. Kupující souhlasí, že náklady vzniklé kupujícímu při plnění objednané a zaplacené služby v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou si hradí kupující sám (internetové připojení, nákup potřebného zařízení na požadované spojení, cestovní náklady, atd.).

 1. CENA ZBOŽÍ / služby A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a/nebo cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1155526028/3030, vedený u společnosti  Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); 

   bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

    v hotovosti při osobním odběru na žádost (není standardně nabízeno);
  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.

  3. V případě platby v hotovosti, na dobírku či při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží / služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a/nebo služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží  a/ nebo zpřístupněním služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Je-li předmětem prodeje pokaz pro následné uplatnění (dále jen voucher), je jeho nákup chápán jako nákup zboží s doručením prostřednictvím elektronické komunikace na e-mail zadaný kupujícím v objednávce. 

  7. Nákup zboží a/nebo služby prostřednictvím poukazu pro následné uplatnění (dále jen voucher) provede kupující vyplněním prodejního formuláře se zadáním specifického kódu tohoto voucheru.

   V případě nákupu zboží a/nebo služby v hodnotě nižší než je hodnota voucheru, prodávající rozdíl těchto hodnot nevrací, neposkytuje náhradu rovnající se tomuto rozdílu.
   V případě nákupu zboží a/nebo služby v hodnotě vyšší než je hodnota voucheru, kupující doplatí rozdíl těchto hodnot dle výpočtu v prodejním formuláři a dle instrukcí v následném automatickém procesu po kliknutí na tlačítko “potvrzení nákupu“.

  8. Případné slevy z ceny zboží / služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží / služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

   1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

   2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a 

   4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží (pro účely tohoto čl. 4.2. je jako zboží myšleno pouze hmotné zboží a nikoliv služba), nebo:

   1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

   2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

   3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující informuje prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace “e-mailem” na adresu obchod@leteckakomunikace.cz, předmět zprávy e-mailu “Odstoupení od kupní smlouvy”.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží. 

  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  8. Automatické odstoupení od kupní smlouvy vzniká v případě, že kupující neuhradí včas kupní cenu a připsání příslušné částky na účet prodávajícího neproběhne do časového limitu stanoveného v čl. 3.4. těchto obchodních podmínek.

  9. Automatické odstoupení od kupní smlouvy vzniká v případě, že kupující zakoupil pokaz pro následné uplatnění (dále jen voucher) a jehož datum platnosti již pominulo. V takovém případě (kdy platnost poukazu (voucher) vypršela) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu.

  10. Automatické odstoupení od kupní smlouvy v případě, že kupující objednal a zaplatil pouze hmotné zboží s požadavkem na osobní odběr vzniká v případě, že toto zboží nevyzvedne do dvaceti (20) kalendářních dnů. Kupující může do automatického odstoupení od kupní smlouvy vybrat a zaplatit jiný z nabízených způsobů doručení.

  11. Částečné automatické odstoupení od kupní smlouvy vzniká v případě, že kupující objednal a zaplatil hmotné zboží spolu se službou a s požadavkem na osobní odběr kupovaného hmotného zboží, které nevyzvedne do dvaceti (20) kalendářních dnů. Toto částečné automatické odstoupení od kupní smlouvy je dotčeno pouze nevyzvednutého hmotného zboží ve stanoveném limitu. Kupující může do částečného automatického odstoupení od kupní smlouvy vybrat a zaplatit jiný z nabízených způsobů doručení.

  12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  13. Automatické odstoupení od kupní smlouvy vzniká v případě, že kupující a/nebo osoba určená kupujícím nedodržuje tyto všeobecné obchodní podmínky během plnění služby poskytované prodávajícím.

  14. Automatické odstoupení od kupní smlouvy vzniká v případě, že kupující a/nebo osoba určená kupujícím během plnění služby poskytované prodávajícím porušuje základní zásady občanského soužití, závažným způsobem porušuje bezpečnost (neplní bezpečnostní požadavky prodávajícího nebo porušuje obecně platná pravidla). V takovém případě je prodávající oprávněn tuto osobu vyloučit z plnění služby. Kupujícímu v takovém případě zaniká nárok na náhradu.

 1. Podmínky poskytování služeb

  1. Předmětem plnění služeb je:
   Poskytnutí vzdělávací činnosti v kurzech pro veřejnost vypsaných prodávajícím ve stanoveném období a stanoveným způsobem. Kurzy jsou rozdělené do několika typů. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.leteckakomunikace.cz.

  2. Termín a rozsah realizace kurzů:
   Každý nabízený kurz má definovaný čas/časy a rozsah a způsob realizace ve svém popisu tj. na veřejně přístupných internetových stránkách dodavatele www.leteckakomunikace.cz.

   i) Kurzy mohou být poskytovány on-line s lektorem za použití webového poskytovatele spojení a to Microsoft Teams skrze účet prodávajícího. Takové kurzy jsou poskytovány v čase/v časech stanovených prodávajícím.

   ii) Kurzy mohou být poskytovány prezenčně s lektorem na adrese stanovené prodávajícím a dále v čase/v časech stanovených prodávajícím.

   V každém případě je kupující obeznámen s podmínkami realizace (způsob / místo a čas) před odesláním objednávky. 

  3. Zahájení kurzu je specifikováno v aktuální nabídce kurzů na webové adrese prodávajícího. prodávající si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o jeden (1) týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.

  4. Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je prodávající oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění kurzu. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

  5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Minimální počet jsou čtyři (4) osoby – posluchači. Prodávající je povinen o tomto faktu informovat kupujícího nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Prodávající je povinen nabídnout kupujícímu náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení ceny kurzu. Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

  6. Kupující se zavazuje zúčastnit se zakoupeného kurzu osobně nebo poskytnout zakoupený kurz jiné osobě. V případě kurzů, jejichž plnění je rozplánováno na více etap (několik lekcí), je daný kurz poskytován pouze kupujícím určené jedné (1) osobě. Sdílení kurzu více osobami pod jedním kupujícím není možné.

   V případě že kupující chce poskytnout plnění kurzu jiné osobě, musí o této skutečnosti informovat písemně prodávajícího před zahájením zakoupeného kurzu a sdělit jméno osoby, které má být plnění kurzu poskytnuto.

  7. Neúčast během plnění kurzu nebo jednotlivých etap kurzu (jednotlivých lekcích) se nenahrazuje. Kupujícímu v případě neúčasti na kurzu nebo jeho části (lekci) nevzniká nárok na náhradu neúčastněného se kurzu nebo neúčastněné lekce.

   Kupujícímu zaniká nárok na vrácení kurzovného nebo jeho části při překážkách vzniklých ze strany kupujícího, které mu zabraňují v řádné účasti.

  8. Reklamace.
   Pokud je kupující nespokojen s kvalitou služby, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím elektronické komunikace na e-mail obchod@ leteckakomunikace.cz.

   Prodávající si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace.

   Po posouzení reklamace může prodávající navrhnout kupujícímu náhradní řešení (jiný kurzu, individuální kurz, či jiné řešení včetně vrácení ceny služby). V případě vrácení ceny služby kupujícímu za výukový kurz se jedná o navrácení adekvátní části ceny zakoupeného kurzu, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce (je-li služba kurzu plněna v několika etapách – lekcích). 

   Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně kupujícího. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se kupující nebo osoba určená kupujícím přihlásila.


   Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení kurzu nebo jeho části (lekce) ze strany prodávajícího. Prodávající se však zavazuje zajistit náhradní termín či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

   Reklamaci je nutné vznést v době (nejpozději do 2 dnů), kdy situace pro reklamaci vznikla. Na zpětné reklamace nebude brán zřetel. 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího: obchod@leteckakomunikace.cz, předmět: Stížnost. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  8. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, nebo vadné plnění k čemuž došlo následkem vyšší moci.
    
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  2. Kupující dává odesláním objednávky prodávajícímu k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu, telefonní číslo a případně jméno osoby v jejíž prospěch nakupuje. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů kupujícího, je kupující povinen o této změně prodávajícího bez zbytečného zdržení vyrozumět.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Hmotné zboží lze doručovat následujícími způsoby, kupující musí vybrat v prodejním formuláři jednu z nabízených možností:

   i) doručení prostřednictvím externího dodavatele doručovací služby (Česká Pošta, Zásilkovna)

   ii) Osobní odběr s výhradou na předchozí sjednání přesného času a místa mezi kupujícím a prodávajícím. K osobnímu odběru dojde na letišti Benešov LKBE není-li stanoveno prodávajícím jinak.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20.10.2023