všeobecné obchodní podmínky
VOP

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností 5P for RES s. r. o. (dále jen „provozovatel“) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále také jako „zákazník“). Provozovatel v rámci své činnosti poskytuje zejména zprostředkování služeb spojených s výcvikem letecké komunikace, letecké angličtiny a výukou jazyků, dále prodej vlastních výrobků a zprostředkování prodeje služeb a výrobků třetích stran. Provozovatel poskytuje své služby v souladu se směrnicí a metodikou pro provádění letecké činnosti v ČR schválenou Úřadem pro civilní letectví a v souladu se zákonem 49/1997 Sb., zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Provozovatel je společnost 5P for RES s.r.o. IČ: 24851647, se sídlem U Nikolajky 3326/38, Smíchov, 150 00 Praha, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 201516/MSPH.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a objednatelem, popř. zákazníkem, tj. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.


Objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.


Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.leteckakomunikace.cz


Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost 5PforRES s.r.o. v současné době pracuje na získání všech provozních licencí a lety/výcvik, na které ještě neobdržela oprávnění, provádí ve spolupráci s partnerskými společnostmi.


Provozovatel – je subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.


Objednatel – je jakákoliv fyzická či právnická osoba.


Příjemce služby – je jím třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.


Zákazník – je jím přímo objednatel služby pokud byla smlouva uzavřena v jeho prospěch.


Zboží – je obecný výraz zahrnující služby, výukou jazyků, prodej vlastních výrobků a zprostředkování prodeje služeb a výrobků třetích stran. Zboží a to konkrétně webová aplikace, vzdělávací kurzy a jiné než hmotné zboží je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.


Objednávka – Formulář náležící poptávanému zboží v sekci prodeje vyplněný řádně, tzn. vyplněny veškeré části formuláře dle popisu, pravdivě a tak, aby zboží mohlo být odesláno a doručeno. Za správné a vhodné vyplnění objednávky nese plnou odpovědnost objednatel. Veškeré případně vzniklé vícenáklady vzniklé s chybným vyplněním objednávky nese objednatel.


Uzavření kupní smlouvy (dále „uzavření smlouvy“) – Objednatel poptává a zaplatí zboží do stanovené lhůty. Pokud není stanoveno jinak, lhůta pro zaplacení poptaného zboží je 5 (pět) pracovních dní. Nejpozději poslední (pátý) den od řádně odeslané objednávky musí být připsána částka rovnající se ceně poptávaného zboží na účet provozovatele.


Zprostředkování zboží – Zboží je odesláno nebo je poskytnut vstup (do aplikace, kurzu či jinam), nebo jsou poskytnuty poptávané informace, nebo je zákazník zařazen do kurzu po uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje maximálně 30 (třicet) dní na zprostředkování zboží od okamžiku uzavření smlouvy.


Odstoupení od uzavřené smlouvy – Objednatel


Aplikace: Objednatel může odstoupit od smlouvy do 24 (dvacetičtyř) hodin od zprostředkování zboží a to konkrétně vstupu do webových aplikací provozovatele. To zákazník provede odhlášením se z aplikace a zasláním žádosti o odstup od smlouvy do stanoveného časového limitu na e-mail provozovatele. Při splnění víše popsaných náležitostí vrátí provozovatel cenu této služby objednateli dle ustanovení vratka.


Objednatel nemůže dle § 1837 písm. l)zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (24 (dvacetičtyř) hodin od zprostředkování zboží).


Vypsané kurzy:Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě vypsaných výukových kurzů kdykoliv od odeslání objednávky až do ukončení prvního výukového kurzu. To zákazník provede zasláním žádosti o odstup od smlouvy na e-mail provozovatele. Pokud se zákazník do poptávaného kurzu ještě nepřihlásil, nebo se stihl odhlásit 48 (čtyřicetosm) hodin před zahájením kurzu, vrátí provozovatel cenu této služby objednateli dle ustanovení vratka. Pokud se zákazník do časového limitu neodhlásil, nebo se kurzu zúčastnil, nebo se kurzu nezúčastnil, vrátí provozovatel 80% (osmdesát procent) z ceny této služby objednateli dle ustanovení vratka.


Výrobky: Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě zboží a to konkrétně výrobků (hmotných předmětů určených k fyzickému předání nebo zaslání) Podle postupu pro uplatnění práva reklamace, který upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Další zboží – Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jiného zboží než je popsáno v bodech aplikace, vypsané kurzy a výrobky dle dohody s provozovatelem.


Odstoupení od uzavřené smlouvy – Provozovatel
Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv od uzavření smlouvy až do chvíle zprostředkování zboží. Pokud ke zprostředkování zboží nedošlo do víše stanoveného limitu, je tento akt brán automaticky jako odstoupení od uzavřené smlouvy. Provozovatel v případě odstoupení od smlouvy vrátí objednateli cenu zboží dle ustanovení vratka v co nejkratším čase. Objednateli tím nevzniká nárok na jakékoliv navýšení ceny, poplatek nebo sankci.


Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu – minimální počet kurzu jsou 3 (tři) studenti. Provozovatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 (tři) dny před zahájením kurzu. Provozovatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na jinou výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.


Záruční podmínky a reklamace
Záruční podmínky a reklamace zboží a to konkrétně výrobků (hmotných předmětů určených k fyzickému předání nebo zaslání. Na zboží jiné než je popsáno v bodech aplikace, vypsané kurzy se následující ustanovení o záruce a reklamaci nevztahuje. V případě zboží popsaného v bodech aplikace, vypsané kurzy platí ustanovení o Odstoupení od uzavřené smlouvy.


Postup pro uplatnění práva reklamace upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na veškeré zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží, na některé zboží však může být záruční doba delší, což je vždy uvedeno v záručním listě nebo návodu.


Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo vadou výrobní. Nevztahuje se na zboží poškozené neodbornou montáží, zanedbáním údržby či používáním k jiným účelům, než je určeno.


Všechny zásilky provozovatele jsou pojištěny, proto je zboží poškozené během přepravy nutno reklamovat v co nejkratším termínu u dopravce! Zboží v poškozeném obalu důrazně doporučujeme nepřebírat, nebo vybalit a obsah zásilky zkontrolovat v přítomnosti pracovníka přepravní služby!


Délka záruční doby se v žádném případě nerovná délce životnosti výrobku. Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu. Každá řádně podaná reklamace (zboží musí být předáno osobně nebo zasláno poštou výhradně na adresu provozovatele) bude písemně potvrzena prodávajícím a reklamované zboží bude předloženo jeho výrobci (nebo jeho zodpovědnému zástupci) k posouzení a v případě oprávněné reklamace vyřízena výměna zboží, nebo jeho oprava v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí.


V případě, že si kupující nevyzvedne zboží po skončení reklamačního nebo servisního řízení, postupuje prodávající v souladu s § 2609 zákona číslo 89/2012 Sb., v platném znění, tj. po uplynutí zákonné lhůty k opravě je oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši: 55,- Kč/denně, nevyzvedne-li si kupující zboží ani v náhradní lhůtě 1 měsíce, o které bude prodávajícím vyrozuměn, je prodávající po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout, oprávněn zboží prodat. Pokud dojde k prodeji nevyzvednutého zboží, a výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady spojené s uskladněním, náklady za uskutečnění prodeje prodávající je povinen vyplatit výtěžek z prodeje kupujícímu. V případě prodeje zašle prodávající kupujícímu konečné vyúčtování. Stejná práva má prodávající bez vyrozumění kupujícího i tehdy, pokud je kupující nedosažitelný nebo nehlásí-li se.


Vratka – Provozovatel zašle zpět objednateli částku náležící k vrácení a to do 30 (třiceti) dnů od oprávněného požadavku. Pokud se částka zasílá v CZK na účet objednatele vedený v České republice je tato částka rovna sumě oprávněné dle těchto obchodních podmínek. Pokud se částka zasílá v CZK na účet objednatele vedený jinde než v České republice je tato částka rovna sumě oprávněné dle těchto obchodních podmínek avšak objednatel nese náklady bank za převod měn a bankovní převod.