Ochrana osobních údajů
gdpr

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. David Chaluš, IČ 74165399 (dále jen: „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou: David Chaluš, Randova 3, Smíchov, 150 00 Praha, Česká republika, mail@leteckakomunikace.cz.

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

   Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR


   Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,


   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je:

   Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

   Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

  2. Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

  3. Správce využívá službu Google Analytics, která shromažďuje údaje o chování uživatele na webové stránce, vede přehled všech jím spuštěných aktivit, zadaných odpovědí, výsledků apod. Tyto informace slouží pro pohodlí uživatele, mapování jeho pokroku atd. Informace se ukládají pouze anonymně do statistiky. Správce tyto informace používá pro vylepšování funkčnosti stránek. Údaje pro Google Analytics jsou anonymizované a uchovávají se po dobu 50 měsíců – více: www.google.com

  4. Platby probíhají prostřednictvím dodavatele – smluvního partnera:


   Dodavatel prodejního systému: Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČO: 24197190, web: https://www.redbit.cz/osobni-udaje/ a


   Dodavatel pro provedení plateb: ComGate Payments, a. s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, (více na www.comgate.cz). Dále pays.cz s.r.o.,  Štefánikova 1, 60200 Brno, (více na www.pays.cz).

  5. Cookie – správce používá tyto soubory, které slouží především ke zlepšení pohodlí uživatelů při práci s webovými stránkami, dále také k anonymní analýze návštěvnosti a používání stránek. Uživatel si v nastavení svého webového prohlížeče určuje, zda se cookies na koncové zařízení mohou ukládat či nikoliv. Toto nastavení se považuje za souhlas.

  6. Za účelem poskytování kvalitních služeb poskytuje správce informace třetím stranám podle smluvních pravidel a v takové míře (tak anonymně) jak je to z technických a právních ohledů možné. 

 4. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje

   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu).

   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

   i) Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   ii) Podílející se na zajištění provozu služeb,
   iii) Zajišťující marketingové služby.

  2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb a služeb určených pro provoz webových stránek.

 1. VAŠE PRÁVA

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

   právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.


   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a


   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.


   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  3. Svá práva podle čl. 6.1. lze spravovat prostřednictvím zaslání požadavku na e-mail správce.

 2. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 3. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a..

  4. Tyto GDPR podmínky jsou platné a účinné ode dne 20.10.2023