Everyday English

Pilot Flying and Pilot Not Flying

Pilot Flying and Pilot Not Flying

 

In aviation PNF and PF refer to the Pilot Not Flying and Pilot Flying roles within the cockpit.

 

The PF is responsible for physically controlling the aircraft including tasks such as flying the plane, maneuvering and executing procedures.

 

On the other hand, the PNF supports the PF by handling communication, navigation, systems monitoring, and completing checklists.

 

This division of roles helps ensure effective workload management, clear communication and enhanced safety during flight operations.

 

During a flight the PF and PNF roles may switch based on predefined criteria such as transitions between flight phases or crew rest needs.


Pilot řídící a pilot monitorující

 

V letectví zkratky PNF a PF označují role pilota monitorujícího a pilota řídícího v kokpitu.

 

PF je zodpovědný za fyzické ovládání letadla, včetně úkolů jako je řízení letadla, manévrování a provádění postupů.

 

Na druhou stranu, PNF podporuje PF zpracováním komunikace, navigací, monitorováním systémů a dokončováním kontrolních seznamů. (checklist)

 

Toto rozdělení rolí pomáhá zajistit efektivní správu pracovní zátěže, jasnou komunikaci a zvýšenou bezpečnost během letových operací.

 

Během letu se role PF a PNF mohou měnit na základě předem definovaných kritérií, jako jsou přechody mezi fázemi letu nebo potřeby odpočinku posádky.“