Everyday English

Landing on a slippery runway

First, make sure you have enough runway to come to a complete stop.

 

Reduced braking means your ground roll will be longer.

 

As you roll out from your touch down, use aerodynamic braking.


By maximizing the drag produced by your control surfaces, you can help slow yourself with reduced effort on your wheel brakes.


If you do use your brakes, make sure to avoid locking your wheels up, as this will cause them to skid, and for you to lose directional control.

Přistání na kluzké dráze

 

Nejprve se ujistěte, že máte dostatek dráhy k úplnému zastavení.

 

Zhoršené brzdění znamená, že váš dojezd bude delší.

 

Při dojezdu z bodu dotyku používejte aerodynamické brzdění. 

 

Když maximalizujete odpor pomocí vašich řídících ploch, může to pomoci zpomalit se sníženou potřebou brzdy kol. 

 

Pokud použijete brzdy, ujistěte se, že nezablokujete kola, protože to způsobí jejich smyk a ztrátu kontroly směru jízdy.