Everyday English

SPECI

SPECI

 

A Special Report, often abbreviated as SPECI, is a type of meteorological report in aviation that provides updated weather information when significant changes occur between regular METAR observations.

 

SPECI reports contain the same types of information as METAR reports.


However, they reflect the most recent observations and are issued immediately to inform pilots and air traffic controllers of any sudden changes in weather that could impact flight safety.

 

These reports are crucial for pilots as they provide real-time updates on weather conditions, allowing them to make informed decisions regarding flight operations, route adjustments, and landing approaches.

SPECI

 

Zvláštní zpráva, často zkráceně označovaná jako SPECI, je typ meteorologické zprávy v letectví, která poskytuje aktualizované informace o počasí, když dochází ke významným změnám mezi pravidelnými pozorováními METAR.

 

SPECI zprávy obsahují stejné druhy informací jako METAR zprávy.


Nicméně, odrážejí nejnovější pozorování a jsou vydávány okamžitě, aby informovaly piloty a letecké dispečery o jakýchkoli náhlých změnách počasí, které by mohly ovlivnit bezpečnost letu.

 

Tyto zprávy jsou pro piloty klíčové, protože poskytují aktualizace počasí v reálném čase, což jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí ohledně leteckých operací, úprav trasy a přistávacích postupů.